Letné ubytovanienie pre šudentov začína dňom 1. júla 2014 a končí 22. augusta 2014

 

V prípade záujmu je potrebné si podať žiadosť osobne na predpísanom tlačive (www.druzba.uniba.sk) na ubytovacie oddelenie VI Družba UK  do 20.6.2014, kde študent zloží rezervačný poplatok za ubytovanie vo výške 20 €, ktorý sa mu pri nástupe  na ubytovanie odpočíta  z ceny za ubytovanie. Ak študent do 24.6.2014 nezruší žiadosť o letné ubytovanie a na rezervované lôžko nenastúpi rezervačný poplatok vo výške 20 € mu nebude vrátený.

 Pri zrušení rezervácie do stanoveného termínu bude rezervačný poplatok študentovi vrátený v hotovosti.

Žiadosť bez uhradenia rezervačného poplatku nebude evidovaná.

 

Poplatok za ubytovanie:             júl 2014 – 100 € (osoba/mesiac)*

 

                                                        august 2014 – 67,74 € (osoba/mesiac)*

 

                                            * (izba s pripojením na internet +  5.97 €/mesiac )

 

Študenti, ktorí budú mať pridelené vo VI Družba UK  ubytovanie v akademickom roku 2014/2015 môžu si doplatiť za ubytovanie do 31.8.2014 vo výške 32,26 €.

(ubytovanie sa hradí  výlúčne v hotovosti)

   

Ubytovaný je povinný zložiť  vratnú zálohu za kľúče 120 €

 

Ubytovanie bude poskytnuté len študentom, ktorí:

- majú uhradené zmluvné záväzky v akad. roku 2013/2014 vrátane zmluvných pokút a budú v termíne do 30.6.2014 riadne    odubytovaní

- neboli výlúčení z ubytovania počas doby trvania štúdia zo žiadneho ubytovacieho zariadeni UK

Letné ubytovanie poskytujeme aj študentom končiacich ročníkov.

 

 Počas letných mesiacov júl - august 2014  bude študentovi  vydaný nový ubytovací   preukaz (je potrebné priložiť 1ks foto) a bude mu pridelené lôžko.

 

    Doktorandi ubytovaní v akademickom roku 2013/2014, ktorí máte záujem o letné ubytovanie informujte sa na ubytovacom oddelení, príp. na tel. č. 02/60299261.